PRAKTICKÝ LÉKAŘ - MUDr. Poláková, s.r.o.

Mánesova 646, 500 02 Hradec Králové 1

IČO 28785843, DIČ CZ28785843
Sp. zn.: C 27306 u KS v HK
Datová schránka: cj6jxx8

tel.: 495 521 928

Preventivní prohlídky a posuzování pracovní způsobilosti k práci

 

Dne 1 .dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v hlavě čtvrté upravil posudkovou péči, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Nahradil tak starou úpravu dle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a směrnice ministerstva zdravotnictví 49/1967, které ruší.

Podle přechodných ustanovení  a stanoviska MZ a MPSV z 29.3.2012 bylo možno do 31. 3. 2013 postupovat podle dosavadních právních předpisů o poskytování závodní preventivní péče.  Hrazení pracovnělékařských služeb se však od 1. 4. 2012 řídilo novým zákonem.

Zákon č. 47/2013 Sb. pak s účinností k 1.4.2013 zrušil kontroverzní  povinnost vstupních prohlídek u dohod mimo pracovní poměr, má-li osoba ucházející se o zaměstnání být zařazena k práci, která není prací rizikovou, tedy nejčastěji půjde o práci v kategorii 1.

Podnikatelskou veřejností očekávaná vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, která stanoví obsah pracovnělékařských služeb a organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách, tedy i rozsah a četnost lékařských prohlídek, vyšla s účinnosti od 3.4.2013.

Co je tedy obsahem  pracovnělékařských služeb podle nové právní úpravy?

 • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání
 • Školení v poskytování první pomoci
 • Poradenství
 • Dohled na pracovištích a nad výkonem práce nejméně 1 x ročně. Jedná-li se o pracoviště, kde jsou práce řazeny pouze v kategorii I, stačí 1x za 2 roky.

Zdravotní způsobilost k práci posuzuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydává smluvní lékař závodně preventivní péče na základě znalosti pracovních podmínek, znalosti zdravotního rizika práce (zdravotní náročnosti práce) včetně nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních prostředků při pracovně lékařských prohlídkách.

Pracovně lékařskými prohlídkami jsou:

 • vstupní prohlídka

 • periodická prohlídka

 • mimořádná prohlídka

 • výstupní prohlídka

 • následná prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí

 • u občana ucházejícího se o zaměstnání vždy před uzavřením pracovně právního vztahu

 • u občana ucházejícího se o vedlejší pracovní poměr vždy před uzavřením vedlejšího pracovního poměru, pokud se jedná o práce zařazené do kategorie druhé až čtvrté

 • u zaměstnance před jeho převedením na jinou práci, pokud se nejedná o práci s nižší zdravotní náročností, než kterou zaměstnanec dosud vykonával

Účelem vstupní prohlídky je vyloučit ze zařazení na danou práci zaměstnance, u kterého lze očekávat, že vykonávání této práce by s vysokou pravděpodobností vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu, nebo by mohlo způsobit poškození zdraví dalších osob. Při vstupní prohlídce se přihlíží také k tomu, zda občan je schopen používat osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je to k dané práci potřebné.

Periodická prohlídka

se provádí u všech zaměstnanců pravidelně dle kategorie práce:

 1.    I. 1x za 6 let, 1x za 4 roky u 50+
 2.    II. 1x za 4 roky, 1x za 2 roky u 50+
 3.    II. riziková a III. 1x za 2 roky
 4.    IV. 1x za rok

Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného záchytu poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce či pracovních podmínek nebo k posouzení možných nově vzniklých kontraindikací k práci a k posouzení zdravotní způsobilosti k používání osobních ochranných pracovních prostředků. Termíny periodických prohlídek jsou stanoveny podle předpokládaných možných změn zdravotního stavu vlivem pracovních podmínek při výkonu dané práce.

Mimořádná prohlídka

se provádí vždy, kdy lze důvodně předpokládat, že u zaměstnance došlo k:

 • změně zdravotní způsobilosti k práci nebo k používání osobních ochranných pracovních prostředků

Výstupní prohlídka

se provádí vždy při ukončení určitého druhu práce s cílem zjistit takové změny zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat, že na jejich vzniku se podílel vliv pracovních podmínek. Výstupní prohlídka se provádí

 • před ukončení práce u daného zaměstnavatele

 • před ukončením práce z důvodu převedení na jinou práci, pokud tato práce má nižší zdravotní náročnost, než práce dosud vykonávaná

Následná prohlídka

se provádí ve vymezených indikacích.

 

 

Závodní lékař - prohlídky a vyšetření

Zákon č. 548/1991 Sb.(novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) stanovuje povinnost zaměstnavatele zřídit službu preventivní zdravotní péče.

POZOR !!!

Nově je tato povinnost i pro fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost.

Zajištění preventivní péče pro zaměstnance:
 • smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením

 • v pracovněprávním vztahu s lékařem, který preventivní péči vykonává v prostorách zaměstnavatele (§ 139 odst. 2 zák. práce - Zaměstnavatelé zřizují, provozují a udržují zdravotnická zařízení v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy.).

Smluvně sjednaná zdravotní péče by měla obsahovat

 • vstupní prohlídky - § 28 zák. práce - Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. V případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Paragraf 1 odst. 3 a 4 a § 7 odst. 2 Zaměstnanec ji vykoná u lékaře, který má se zaměstnavatelem smlouvu pro poskytování závodní preventivní péče nebo může absolvovat prohlídku u lékaře, u něhož je registrován podle své volby ještě před uzavřením pracovního poměru. Odmítnutí této prohlídky může být příčinou neuzavření pracovního poměru. Povinnost k absolvování prohlídky je uvedena v ve zdravotnických předpisech - především řidiči z povolání, pracovníci v potravinářství a pohostinství,... . Vstupní prohlídka je v zájmu zaměstnavatele a proto tuto prohlídku hradí zaměstnavatel.

 • periodické prohlídky - opakují se v rozmezí 1- 3 roků. Vykonávají se u prací nebo profesí, u kterých lze předpokládat změny ve vývoji zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce, a u prací, při kterých může dojít k ohrožení zdraví spolupracovníků nebo jiných osob (řidiči automobilů, obsluha zvedacích zařízení, ...

 • řadové prohlídky - prohlídky zaměstnanců, pro které nejsou stanoveny prohlídky periodické.

 • výstupní prohlídky

Nerespektování pokynu podrobit se předepsané prohlídce může zaměstnavatel posuzovat jako porušení pracovní kázně ze strany zaměstnance s případnou výpovědí z pracovního poměru.

 

Obsah prohlídek je stanoven v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky a skládá se ze základního vyšetření a dalších odborných vyšetření podle rizikových faktorů.

 

Žádost o provedení prohlídky má stanoveny tyto povinné náležitosti:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • Druh požadované prohlídky
 • Důvod požadované prohlídky

 

Lékařský posudek kromě náležitostí dle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. musí obsahovat:

 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o zaměstnanci
 • Pracovní zařazení
 • Druh práce, režim práce, zdravotní a bezpečnostní rizika
 • posudkový závěr
 • Termín provedení mimořádné prohlídky
 •  

Zákoník práce

§ 133 Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen

 • Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

 • Informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis, 24c)

 • Zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem 24c) vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,

 • Sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním a účastnit se lékařských preventivních prohlídek a mimořádných preventivních prohlídek v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy 24c) nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví

§ 92 Ukládání pokut

 • Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě, právním předpisem hygienika podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu závodní preventivní péče uloží orgán ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.

 

 

Závodní preventivní péče - přehled právní úpravy

Zákon 20/1966 Sb O zdraví lidu v platném znění

 • §40 definuje povinnost zajistit závodní preventivní péči

 • §9 upravuje vyloučení svobodné volby lékaře závodní preventivní péče

 • §18 vymezuje úkoly závodní preventivní péče

 • §35 stanovuje náplň závodní preventivní péče

Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění

 • §32 - vstupní lékařská prohlídka před vznikem pracovního poměru

 • §41 - převedení na jinou práci (posouzení zdravotní způsobilosti k vykonávaní práci při změně pracovní způsobilosti)

 • §94 - noční práce

 • §101, §102 - předcházení ohrožení života a zdraví při práci

 • §103 - povinnosti zaměstnavatele - informace o kategorizaci prací, o zdravotnickém zařízení, které poskytuje pracovně lékařskou péči, pracovně-lékařské prohlídky.

 • §104 - poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 • §105 - povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem a nemoncí z povolání

 • §106 - pvoinnost zaměstnanců podrobit se preventivním prohlídkám

 • §108 - povinnost zaměstnavatele informovat o zajišťování závodní preventivní péče

 • §224 - tvorba pracovních podmínek

 • §247 - lékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění

 • §92 - ukládání pokut při neplnění povinností uložených zákonem

Nařízení vlády 361/2007 Sb: podmínky ochrany zdraví při práci

Směrnice MZd 49/1967 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k práci v platném znění

Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, v platném znění:

Zaměstnavatel je povinen  sdělit  zaměstnancům,  které  zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje  závodní  preventivní  péči  a  jakým druhům očkování a jakým preventivním  prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni  se podrobit (§ 103). Zaměstnanec je povinen se podrobit pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením, očkováním (§106). Volba zařízení závodní preventivní péče /pracovnělékařské služby je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře.

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je řešena  kategorizace prací, na základě které musí zaměstnavatel ve stanoveném časovém intervalu provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.432/2003 Sb.).

Ustanovení §§ 92 a 93 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, upravují výši pokuty v případě nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy, k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovně lékařské péče. Tuto pokutu ukládá orgán veřejného zdraví, a to až do výše 2 000 000 Kč. Jestliže došlo kvůli tomuto porušení ze strany zaměstnavatele k poškození zdraví zaměstnanců, může být pokuta uložena až do výše 3 000 000 Kč.
        
Úhrada pracovnělékařských  služeb  
Pracovnělékařské služby poskytované podle zákona o specifických zdravotních službách hradí zaměstnavatel. Výjimkou je posuzování nemocí z povolání.